Campus Salvament i Socorrisme Flaçà (Agost - Setembre 2019)

Campus Salvament i Socorrisme Flaçà (Agost - Setembre 2019)

Informació

Qui hi pot participar?
Minicampus per a nens i nenes de 3 a 6 anys
Campus per a nens i nenes de 7 a 14 anys

Quan es farà?
Del 26 d’agost al 6 de setembre de 9 h a 13 h (setmanes a escollir)

Què farem?
Formació en cadena de supervivència, funcionament DEA, tallers de primers auxilis i seguretat vial

Període d’inscripció:
Del 9 d’abril al 28 de juny a aquesta web. Places limitades, es respectarà l’ordre d’inscripcions.
IMPORTANT!!! CAL QUE PORTEU O ENVIEU LA DOCUMENTACIÓ DE SOTA, DEGUDAMENT OMPLERTA
- Fotocòpia DNI participant o pare/mare si no en tenen
- Fotocòpia Seguretat Social
- Normativa de l’empresa Tot un món omplerta
- Full de protecció de dades omplerta

Més informació:
Descarrega el díptic

Descarrega normativa     Descarrega full protecció dades

Inscripció

Per consultes, preguntes... ens podeu trobar al +34 611 49 91 61 o a [email protected]
Per a inscripcions amb pagament pendent el número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687

Recordem que en cas de germans/es cal fer una inscripció per cada germà.

Dades participant


Titular del pagament


Quines setmanes assistirà?

Setmana Torn Preu Total
26/08/2019 - 30/08/2019 Campus matí 59€ 0€
02/09/2019 - 06/09/2019 Campus matí 59€ 0€


TOTAL 0€

AUTORITZO a participar al Campus de Salvament i Socorrisme Flaçà 2019.

Autorització de tractament de dades – Protecció de Dades.
Donat que el dret a la mateixa imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, la direcció de Tot un món SC demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar fotografies, tant a la seva web, a les seves Xarxes Socials, suports multimèdia, com en la mateixa instal·lació esportiva on apareguin els seus fills/es on aquests siguin clarament identificables. En virtut d’allò estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002 de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que les seves dades personals formaran part dels fitxers de Tot un món SC la finalitat és la gestió del control d’accés, manteniment de la relació; així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres tasques pròpies de Tot un món SC.

AUTORITZO A què la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per Tot un món SC i ser publicades a la pàgina Web, Xarxes Socials, suports multimèdia, així com a la mateixa instal·lació esportiva.

AUTORITZO a que el meu fill/a pugui sortir a les fotografies dels resums setmanals del casal d’estiu de Flaçà 2019.

En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: Dret d'informació en la recollida de dades
L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que ofereix Tot un món SC. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant: Si desitja ser informat dels nostres productes i serveis, assenyali amb una X aquesta casella: (L.O.P.D. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

AUTORITZO a poder marxar sol/a a casa, quan s’hagi acabat l’activitat, també en el cas que vingui algun germà/na o familiar menor d’edat a buscar-lo/a.

AUTORITZO a que en cas d’urgència, i amb la impossibilitat de poder contactar amb els pares o tutors, pugui ser atès mèdicament, degudament internat i intervingut quirúrgicament, sota la direcció del facultatiu corresponent.

AUTORITZO a poder ser portat al Centre d’Assistència Primària de la població més propera en cas d’accident (amb trucada prèvia al pare/mare, tutor/a) per part del monitor/a responsable; per això portaré la FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL o MÚTUA on està inscrit.

Número de compte a fer l'ingrés/transferència: ES40 2100 1631 6302 0014 3687